Století končí,tenis začíná.

Kořeny jičínského tenisu mají počátek na zdejší c.k.Vyšší reálce. V její Výroční školní zprávě za školní rok 1896-97se v kapitole Nářadí tělocvičné a herní dočteme:"...koupeny byly hra síťová/lawn tennis/,4 pletenky/dobové označení pro rakety-pozn.aut./,lis na rakety...a pravidla hry síťové. V dalším roce pak byly zakoupeny 2 pletenky tenisové,2lisy pro pletenky a 2 pouzdra na pletenky.O hře samotné se píše až ve Výroč.škol.zprávě za rok 1902-03: Žáci vyšších tříd hráli denně za příznivé pohody jako léta dřívější lawn-tennis na letním tělocvičišti/ v pozdějších letech se píše "na 2 hřištích"/.Tato věta se opakuje až do roku 1914.Tenis se hrál i na dívčím lyceu,na gymnasiu se první zmínky o tenise objevují až ve Výroční zprávě z roku 1906./Zprávy viz OMAG a OA./A nyní se věnujme tenisu spolkovému. Podle pamětí právního rady Trnky byly již na přelomu století u bývalé hasičské boudy /obecně "U hasindy"/ na západní straně dnešní ulice "Na Tobolce" zřízeny dva tenisové dvorce.Patřily "Spolku pro veřejné zdravotnictví v Jičíně,jehož předsedou byl v roce 1900 ředitel škol Josef Klos a jednatelem PhMg.Javůrek.Spolek měl značný počet členů /Na př.legitimace odboru pro lawn-tennis z roku 1900 sl.Emilie Kvapilové měla číslo 123/,proto dvorce brzy nestačily.Spolek se proto rozhodl zbudovat čtyři dvorce na tehdejší Haasově zahradě/za dnešním Okresním úřadem/ k nimž rok po jejich dokončení přibyl dvorec pátý. Činnost spolku se utěšeně rozvíjela - tenis,v počátcích pouze hra společenská, se začíná hrát i závodně.K přátelským utkáním jsou zvány do Jičína kluby sousední,ale i pražské,naopak jičínští tenisté podnikají časté zájezdy do okolí,zejména do Turnova,Nového Bydžova,Chlumce nad Cidlinou i Prahy,kde všude dosahují pozoruhodných výsledků.Z tehdejších hráčů vynikli zejména p.Schreuer a pí.Košatková.Nový majitel pozemků,kožešník p.Rudolf dává však tenistům výpověď a tak veřejný tenis v Jičíně na nějakou dobu zaniká. Roku 1908 založilo několik nadšených přátel tenisu výbor pro opětovné zbudování tenisových dvorců v čele s městským koncipistou Ladislavem Samkem.Výbor najal od města znovu pozemky "U hasindy" a již 17.4.1910 se objevila v časopise KRAKONOŠ tato zprávička:"Tenisový odbor sportovního klubu zřizuje hřiště,potřeby ,etc. a zásluhou neúnavného p.adj.Samka blíží se práce tyto ke konci,takže v nejbližších dnech možno počítati s hrou.Přihlášky a příspěvky do tenisového odboru přijímají se v detailním závodu Lašek a Blažek/velké náměstí/.

Zlatá doba jičínského tenisu.

Dobu od roku 1910 do začátku 1.světové války je možno nazvat zlatou dobou jičínského tenisu jak sportovně,tak i společensky.Celá řada jičínských mladých hráčů vynikala vysoko nad tehdejší průměr a odbor neměl v severovýchodních Čechách téměř přemožitele.Nejlepších výsledků dosahovali student Karel Hloušek,Zd.Burda, Dr.Hubáček,Dr.Kasalický,Vojta Lukeš a Dr.Popper,z dam vynikly zejména J.Kubínová,Černohorská a sl.Holečková.V té době se již věnuje soustavná péče tréninku závodních hráčů a jsou konány časté zájezdy.Pěkné sportovní výsledky a příjemné prostředí na hřišti získalo tenisu v Jičíně mnoho příznivců i mimořádných členů.Četné výlety,večírky na hřišti a společenské podniky se setkávaly s přízní širšího obecenstva a odbor se stává samostatným tenisovým klubem.V té době se tenis v Jičíně pěstuje ještě na dvou t.zv.důstojnických kurtech /umístěných za dnešním parčíkem mezi ulicemi Argonskou a Kukulovou,přibližně v místech první vily,kde před lety bývaly jesle a dalších 2 kurtech ve dvoře jičínské reálky.Slibný rozvoj tenisu přerušila první světová válka.Jeden po druhém odcházeli hráči na frontu,dvorce zarůstaly travou a později sloužily tréninku jičínského fotbalového dorostu.Později po válce byla celá Tobolka zastavěna vilkami.Tenis "U hasindy tak zanikl podruhé a navždy.

Dvorce pod Čeřovkou.

Na jaře roku 1923 ustavují zájemci o stavbu tenisových kurtů komisi, později přípravný výbor, který roku 1924 počíná budovat 2 tenisové dvorce pod Čeřovkou /rozpočet 36 100 Kč/, dokončené roku 1925.20.června 1925 se v místnostech hotelu Praha v Jičíně koná ustavující schůze tenisového odboru SK Jičín a v neděli 28.června 1925 v 11 hodin dopoledne byla hra na nově vybudovaných kurtech zahájena.Roku 1927 byly vybudovány další 2 kurty a v této podobě sloužily dvorce pod Čeřovkou svému účelu plných 50 let -do roku 1975,kdy v měsíci srpnu zde byly naposledy odehrány tehdy už krajské turnaje O štít Jičína mužů,po něm krajský turnaj Cena Jičína mládeže a o prvých dvou zářijových sobotách poslední dvě mistrovská utkání dospělých ročníku 1975.V té době však je už v plném proudu výstavba sedmi nových dvorců "U stadionu".Teď se ale vraťme zpět o oněch 50 let! Po dokončení dvorců pod Čeřovkou se členská základna postupně rozrůstá, v roce 1933 podle jedné z brožurek,zachovaných v jičínském museu má tenisový odbor celkem 100 mladých a 22 dospělých hráčů.V témž roce zaznamenává jičínský tenis největší meziválečný úspěch.Student jičínského gymnasia Václav Adam vybojoval 3.místo a bronzovou medaili v kategorii do 16 let na pardubické juniorce,hrané tehdy jako mistrovství Čech.To není ale Adamovo poslední slovo.Těsně před 2.světovou válkou získá 2tituly mistra župy v kategorii dospělých.Spolu s Karlem Charouskem ve čtyřhře mužů 2.třídy a s Vlastou Hrušovou provdanou Vojtíškovou v mixu /=smíšené čtyřhře/ také 2.třídy. Události 2.světové války opět nepříznivě zasahují do vývoje veškerých sportovních odvětví v bývalém Československu. Zápis v kronice tenisu z roku 1943/jedná se spíše o album fotografií a novinových výstřižků z let 1925 až 43, našlé v pozůstalosti předválečného sekretáře odboru Jana Vecka,je dostatečně výmluvný:"Nedostatek míčů,soupeřů,zaneprázdnění mnohých hráčů,jež vzniklo totálním nasazením pátého roku války a mnoho dalších nesnází stavělo se v cestu všem tenisovým klubům a hráčům.Na mnoha místech zastavena činnost.I náš aktivní ruch v roce 1943 musel se omeziti.Jen několik hráčů s juniory obětavě hájilo barvy a tradici klubu na župním mistrovství a v Pardubicích..." Již předtím v roce 1942 dosahuje Josef Špígl/1926/ dodnes nepřekonaného úspěchu v kategorii mladších dorostenců/tehdy juniorů do 16 let/.Je jím 2.místo na pardubické juniorce,suplující tehdy mistrovství Čech a Moravy.K úspěchům válečných let,vyplývajícím z výstřižků novinových článků v již zmíněném albu patří i zisk titulu mistra župy juniorů Josefem Špíglem,3.místo Gregorové v ženách a rovněž 3.místo Olgy Fišarové v juniorkách,to vše na mistrovství župy v roce 1942. Po osvobození v roce 1945 se začíná hrát nejprve na soukromém dvorci u Fialů v Konecchlumské ulici,kde později byl postaven vstupní objekt automobilových opraven Tatra.Na tomto dvorci hrával i V.Adam,jak prozrazuje jedna jeho fotografie s reklamou fy auto Fiala na zdi garáže v pozadí,začínal jsem zde v létě 1947 i já a začínal zde i dnešní universitní profesor a známý spisovatel literatury faktu Robert Kvaček,který se v roce 1948 dostává do finále župních přeborů v kategorii dorostu do 16 let a do semifinále pardubické juniorky v téže kategorii a téhož roku. Na dvorce pod Čeřovkou se tenis vrací 2 roky po válce, velký rozmach prožívá znovu po roce 1949,tedy v době,kdy v celostátním měřítku upadá postupně do klatby.Tehdy měl jičínský,teď už oddíl přes 150 hrajících členů a s tímto počtem je v té době rovněž největším oddílem tehdejšího Spartaku Jičín.Předsedou je v té době dnes už více,než 80-letý Václav Jirásek a trenérem Ladislav Kohl.Hráčskou špičku představovali:JUDr.K. Charousek,J.Špígl,V.Adam,bratří Kareisové a Pekárkové,Zd.Roubíček,M.Kratochvíl,A.Lisý,J.Holubová,V.Hlaváčová,V.Vojtíšková a O.Fišarová,z mládeže R.Kvaček,L.Baše,J.Hájek,M.Kutman,Emanuela Fišerová a Draga Augustinová.

60.Léta.

V roce 1954 dochází k největšímu úspěchu v kategorii mužů jednotlivců v Hradci Králové.Josef Špígl zde pro Jičín získává 3 tituly mistra župy/později=krajský přeborník/:Sám ve dvouhře mužů, ve čtyřhře mužů s oddílovým spoluhráčem Ladislavem Bašem a ve smíšené čtyřhře se Staňkovou/2.hráčka Sp.Hradec Král./, když ve finále spolu porazí 1.mix tohoto oddílu. Každoročně jsou pořádány tenisové školy pro mládež pod vedením trenérů Kohla,Jiráska a Straky.Těch se účastnilo průměrně 30 žáků a žákyň,kteří vždy na podzim spolu sehráli turnaj. Ten byl později obnoven a pod názvem Cena Jičína mládeže jako otevřený krajský a později oblastní turnaj se pořádá každoročně dodnes.Ze zmíněných škol a turnajů vyrostla nová generace Jičínských tenistů,kteří se umísťovali na krajských žebříčcích mezi prvními deseti, později i prvními pěti hráči.Největším úspěchem bylo vítězství dnešního rektora Vysoké školy báňské v Ostravě, tehdy žáka jičínského gymnasia Václava Roubíčka na l.ročníku celostátního turnaje O 4 poháry Hradce Králové roku 1957 v kategorii ml.žáků a jeho účast ve finále mistrovství republiky žáků v Pelhřimově v roce 1958.O několik let později už jako student VŠ báňské hrával Roubíček společně s representantem ČSSR Janem Kukalem za Ostravu 1.ligu/v té době nejvyšší tenisovou československou soutěž./ V 60.letech se v Jičíně začíná uvažovat o výstavbě rodinných domků pod Čeřovkou,která by znamenala zánik tenisových kurtů.Proto bylo započato s výstavbou 9 nových kurtů na sídlišti U stadionu v místech před dnešním dlouhým domem,zvaným obecně "Kravín".Po změně územního plánu byla však jejich výstavba přes značně pokročilý stav výstavby/chybělo jen oplocení a antukový povrch/ zastavena.Celkově zde přišlo vniveč několik tisíc hodin tvrdě odpracované manuelní práce.Podruhé se nebezpečí likvidace dvorců zástavbou vilek a rodinných domků objevuje po roce 1970.Oddíl je v té době v útlumu,jeho stav je cca 25 členů. Vědomi si možných důsledků této situace svedli místopředseda oddílu Ing.Jiří Pech a sekretář Vl.Fejfar spolu nevyhlášenou soutěž v "lovu nových dušiček",tedy náboru nových členů.Výsledky soutěže nebyly nikdy vyhlášeny,to ale není podstatné.Rozhodující bylo,že na konci roku 1972 měl oddíl již 92 členy a v roce 1974, kdy se výstavba nových dvorců stala aktuální,dokonce 120 členů všech věkových kategorií.

Dvorce u stadionu.

Koncem léta roku 1974 zahajují členové oddílu /převážně brigádnickou=dobrovolnou a bezplatnou výstavbu 6 antukových a 1 živičného dvorce se studnou,vodárnou a příručního skladiště lajnovací moučky a antuky.Rozpočet oproti kurtům na Čeřovce byl podstatně vyšší.Bez živičného dvorce,který byl samostatnou akcí a rovněž samostatně stavěnou příjezdovou asfaltovou komunikací/150 tKčs/ representoval částku 691 tKčs.Stavba dvorců byla situována na pozemek u severního okraje stadionu v Lipách.Na prvních dvou dvorcích/dnešních čísel l a 8/zde byla oficielně zahájena hra při mistrovském utkání kraj.soutěže dospělých 2.třídy 8.května 1976,ve kterém naše A-družstvo zvítězilo 8:3.V této lokalitě byla dále vybudována tréninková stěna.Celý tenisový areál,při jehož výstavbě bylo odpracováno 16 107 brigádnických hodin,byl dáván do provozu postupně s dokončováním jednotlivých dvorců od počátku jara 1976.V září 1977 byla zahájena výstavba dvoupodlažního šatnového objektu z 12 montážních buněk s přistavěnou zděnou terasou, dokončená vrchní omítkou na jaře 1980,kdy objekt byl již delší dobu používán. Po dokončení dvorců U stadionu dochází k dalšímu rozvoji tenisu v Jičíně, na jehož počátku je další pořádání tenisových škol - nejprve pod vedením dlouholetého závodního hráče a pak trenéra Ing,Jiřího Pecha,později trenérů Př Suchánka st.,Boh.Říhy a C.Grunera.Rodí se další generace závodních hráčů,kteří sbírají medailová umístění z krajských přeborů jednotlivců už od žákovského věku.Radek Šoltys se stal několikanásobným krajským přeborníkem,Jan Fejfar kromě jedné stříbrné ve čtyřhře a několika bronzových ve dvouhře získal 34 titulů přeborníka okresu jednotlivců od mladších žáků až po muže.Oba pak postupně vystřídali na postě oddílové jedničky Přemysla Suchánka ml.,který vévodil jičínskému tenisu téměř 20 let.

Organizační činnost.

V roce 1972 byl 20.ročníkem obnoven turnaj Cena Jičína mládeže, který se jako otevřený krajský a později oblastní turnaj hraje každoročně dodnes,převážně v šesti kategoriích.Již na počátku 60.let se hrával turnaj dospělých,který se od obnovení 18.ročníkem v roce 1973 hraje rovněž každoročně dodnes,v prvních letech po obnovení jako turnaj mužů,po získání dalších dvorců i jako turnaj žen pod názvem Turnaj o štít Jičína. V roce 1971 se rodí nová tenisová tradice:je uspořádán 1.ročník okresního turnaje neregistrovaných hráčů,který pak pod názvem Okresní turnaj odborářů je pořádán více, než 20 let. V letech 1980 až 1988 bylo ve Sportovním areálu v lipách pořádáno Halové mistrovství ČSSR žen.Nejúspěšnější československou závodnicí zde byla Hana Fukárková/vyhrála 4x/,wimbledonská vítězka Jana Novotná zde zvítězila v roce 1986 ve dvouhře a spolu s tehdejší oddílovou kolegyní Fukárkovou/obě SPS Přerov/ i ve čtyřhře, hrané od tohoto roku poprvé. Od roku 1988 se v Jičíně hraje Memoriál Ing.Jiřího Pecha mužů.Rekordní účast ze všech turnajů měl 1.ročník. V letech 1981-90 se hrál seriál turnajů Českým Rájem a Podkrkonoším pro začínající ml.žactvo.Zakládajícími oddíly byly Jičín, L.Bělohrad, Hořice, Semily a Lomnice,později se přidaly Nová Paka,Miletín,Turnov,nakonec i Dvůr Králové.Ve špičce měl okruh chlapců 8 turnajů,dívek 7.Celý okruh byl koncipován pro možnost pokračování v závodní činnosti žactva,vzešlého z tenisových škol.

Soutěže smíšených družstev.

A ještě k úspěchům smíšených družstev.V r.1956 družstvo žactva v sestavě V.Roubíček/44/,B.Kareis/42/ a D.Kareisová/44/ obsadilo v krajském přeboru 1.třídy 2.místo.Stejného umístění dosáhlo družstvo žactva v roce 1959 v sestavě M.Novotný/45/,Boček a Mich.Fišerová/45/.V témž roce získal 3.místo i dorost v sestavě B.Kareis/42/,St.Kvapil/42/,Míla Vitvar/44/,Kratochvíl/44/,Kuchařová /41/,O.Chudobová/42/ a M.Florová/42/.V r.1988 A-družstvo dospělých v sestavě R.Šoltys/71/,Př.Suchánek/61/,Petr Musil/68/, Lad.Oborník/65/,Mil.Vipler/46/,Soňa Zemánková/71/ a Ren.Šubrtová /63/ získalo jako první ve své kategorii krajské medaile 2.místem v krajském přeboru 1.třídy. V r.1993 družstvo dorostu v sestavě Jan Fejfar/75/,Tom.Procházka/76/,Martin Pour/77/,Marek TěthalJana Zemánková/75/ a Petra Šulcová/78/získalo 2.místo v krajském přeboru 1.třídy.V r.1996 dospělí A v sestavě M.Těthal/77/,R.Šoltys/71/,Jan Fejfar/75/,Ing.Vl. Adámek/62/, J.Zemánková/75/ a P.Šulcová/78/ s nehrajícím kapitánem Př.Suchánkem/61/obsadili 2.místo v divisi,nejvyšší východo- české soutěži,když po 6 vítězstvích prohráli v posledním kole doma 3:6s Ústím nad Orlicí v boji o konečné l.místo a postup do 2.ligy. Mužské discipliny v tomto utkání skončily 3:3.Všechna uvedená družstva ve své době startovala v nejvyšších východočeských soutěžích oné doby. Po dosažení divisního úspěchu přední dva hráči našeho A-družstva Radek Šoltys a Jan Fejfar přestoupili do klubu vítězů soutěže Jiskry Ústí nad Orlicí.Oba se nechali zlákat možností hrát vyšší soutěž,výbor pak ohromila finanční částka 20 000 Kč, kterou za oba hráče obdrželi,takže nic nenamítal.Dopad byl však nakonec dosti krutý.Oslabené A-družstvo sestoupilo v další sezoně do oblastního přeboru l.třídy a v sezoně 1998 ještě o stupeň níže,tedy do krajského/oblastního/ přeboru 2.třídy.Ústí naopak na přestupu profitovalo.Oba hráči spolu během sezony 1997 neprohráli jedinou čtyřhru,Fejfar vyhrál všechny dvouhry a stal se tak na postě č.3 nejúspěšnějším hráčem 2.ligy,Šoltys podlehl pouze v posledním utkání novopečenému vč.přeborníkovi.Suma sumarum A-družstvo Ústí bojovalo v posledním kole o vítězství ve své skupině 2.ligy a o postup do 1.ligy s klubem Perštýn Pardubice. Počátkem roku 1999 se oba hráči vrátili zpět do mateřského oddílu.Družstvo v tomto roce vyhrálo bez ztráty bodu svoji skupinu 2.třídy,když oba zmínění hráči většinu svých dvouher vyhráli naprosto hladce.V roce 2000 se do družstva vrátil Ing.Adámek a jako další posila přišel Karel Koldinský ze Semil,kterému se každotýdenní dojíždění za družstvem VŠ Hradec Králové zdálo přece jen daleko.A-družstvo v sestavě Jan Fejfar,Lukáš Kříž,Martin Hrubý,Radek Šoltys,Karel Koldinský,Ing.Vl.Adámek,Lucie Hlaváčová, Petra Šulcová a Dagmar Šoltysová stejně suverénně, jako rok předtím vyhrálo oblastní přebor tentokrát 1.třídy a nové století i tisíciletí přivítá opět ve východočeské divisi.

Rekapitulace úspěchů jednotlivců.

Prvním známým úspěchem v historii jičínského tenisu byla finalová účast studenta Karla Hlouška/nar.1891/na turnaji,hraném v Novém Bydžově za účasti i pražských hráčů,kteří tehdy představovali českou špičku.V boji o 1.místo zde podlehl v té době nejlepšímu českému hráči Ing.Žemlovi.Píše o tom ve svých vzpomínkách pan rada Trnka,neudává však rok,píše jen obecně "před první světovou válkou".Na další úspěch jsme čekali poměrně dlouho.Až v roce 1933 koncem měsíce srpna gymnasista Václav Adam/nar.1915/získá 3.místo a bronzovou medaili na pardubické juniorce v kategorii juniorů do 16 let./dnes bychom řekli ml.dorostu/.Medaili nám Václav zapůjčil pro výstavku úspěchů jednotlivých sportovních oddílů TJ Jičín v roce 1972,později se ale ztratila,máme jen její fotografii. Podle tvrzení jednoho z pamětníků "těsně před 2.světovou válkou", tedy v roce 1938, nebo 1939,získali titul mistrů župy ve čtyřhře mužů Václav Adam/1915/ a Karel Charousek/1914/ a ve smíšené čtyřhře V.Adam s Vlastou Hrušovou, provd.Vojtíškovou/oba 1915/. V roce 1942 získá 2.místo a stříbrnou medaili na pardubické juniorce,suplující mistrovství Čech a Moravy Josef Špígl v kategorii juniorů do 16 let.Ve témž roce získá Špígl titul juniorského mistra župy a Karel Číhal v téže soutěži bronz.Rovněž v roce 1942 na mistrovství župy získávají bronz Alena Gregorová v 1.třídě žen a Olga Fišarová v juniorkách.Úspěchy z roku 1942 nám potvrzují výstřižky z novin,nalepené v albu z válečných let,nalezené po jeho smrti v pozůstalosti po zesnulém předválečném sekretáři TOSK Jičín Janu Veckovi. Další úspěchy přišly až 3 roky po válce.Nynější universitní profesor a známý autor literatury faktu PhDr.Robert Kvaček,tehdy kvintán Lepařova gymnasia získá bronz na pardubické juniorce v roce 1948 v kategorii ml.dorostenců/do 16 let/a téhož roku stříbro z mistrovství župy v téže kategorii. V roce 1954 získává Josef Špígl/1916/dokonce 3 tituly mistra župy:sám ve dvouhře mužů,s jičínským Ladislavem Bašem ve čtyřhře mužů a se Staňkovou ze Spartaku Hradec Králové ve smíšené čtyřhře. Roku 1957 na župních přeborech ml.žákyní,hraných na dvorcích Lokomotivy Hradec Králové ,získává l.místo Michaela Fišerová.Téhož roku dnešní rektor Vysoké školy báňské v Ostravě Ing.Václav Roubíček,tehdy student jičínského gymnasia,zvítězí na 1.ročníku celostátního turnaje,později známého jako turnaj o 4 poháry Hradce Králové ve dvouhře ml.žáků.V dalším roce,tedy 1958 dosahuje Roubíček dalšího,dodnes nepřekonaného úspěchu,když v kategorii st. žáků obsadí 2.místo ve dvouhře na mistrovství republiky,když ve finále jen těsně prohraje s pozdějším Davis-Cupovým representantem Československé republiky Koudelkou. Dalším úspěchem je 3.místo Radka Šoltyse ve čtyřhře st.žáků na Mistrovství České republiky společně s Petrem Kovačkou z H.Brodu. V témž roce získá i 3 tituly přeborníka kraje st.žáků,ke kterým v roce 1988 připojí titul ve čtyřhře dorostenců spolu s Karlem Boháčem z H.Brodu.V roce 1985 získá titul krajské přebornice ve čtyřhře st.žákyní také Soňa Zemánková spolu se Svobodovou z Pardubic.V letech 1985 až 87získává třikrát po sobě bronz ve čtyřhře ml.žáků z krajských halových přeborů Jan Fejfar a to poprvé s oddílovým partnerem Dušanem Procházkou a v dalších dvou letech se Zbyňkem Boháčem z Havl.Brodu.V roce 1987 získává Jana Zemánková na halových přeborech kraje v kategorii ml.žákyní bronz ve dvouhře, stříbro ve čtyřhře spolu s Kotkovou ze Slavie HK a bronz ve čtyřhře st.žákyní spolu s oddílovou kolegyní Dagmar Šoltysovou.Na jarních přeborech na antuce získá bronz ve čtyřhře ml.žáků Jan Fejfar opět se Zbyňkem Boháčem z H.Brodu a Soňa Zemánková stříbro ve čtyřhře dorostenek spolu s pardubickou Ivou Hledíkovou.V r.1988 na kraj.přeborech na antuce 1.tř.získají bronz ve čtyřhře mužů Radek Šoltys s Přemkem Suchánkem,ve čtyřhře mužů 2.tř.Př.Suchánek s Vodňanským ze Spartaku HK a navíc ve dvouhře dorostenců Šoltys.V roce 1990 zde získá bronz ve čtyřhře dorostenek Dagmar Šoltysová spolu s Petrou Gracíkovou ze Sl.HK.V roce 1991 bronz ve čtyřhře st.žáků Marek Těthal spolu s Klofáčem z H.Brodu.V r.1992 z /blastních/ dříve kraj.přeborů /na antuce st.dorostenců 3.místa Jan Fejfar ve dvouhře a ve čtyřhře s Markem Těthalem,v dorostencích ml.Těthal ve čtyřhře s Němečkem/UO/ a ve dvouhře st.žákyní Petra Šulcová.V roce 1993 stříbro na přeborech dorostu Marek Těthal a v ml.žákyních bronz Monika Stříhavková ve dvouhře,ve čtyřhře pak s Rosenbergovou z Nové Paky. V roce 1973 byl na náš popud obnoven Okresní tenisový svaz,který od toho roku začal organisovat Okresní přebory jednotlivců,pořádané každoročně dodnes.V prvních letech získali tituly okresních přeborníků Ing.Pech,Hofman,znovu Ing.Pech a debl Hofman-Ing.Přibyl a Ing.Pech-Doc.Ph.Dr.Adámek, v mixech pak Ing.Mojmír Novotný-Ivana Suchánková a Ing.Přibyl-Iveta Fialová.V žactvu Přemek Suchánek,v dorostu Ivana Suchánková,Jiří Kopáček,ve čtyřhrách dorostenců Kopáček nejprve s Janem Maštalířem,později s Jiřím Machem.Postupně naši členové všech kategorií získali 270 přebornických titulů kromě nepřehledné řady stříbrných a bronzových medailí.Nejvíce přebornických titulů v kategoriích od žactva až po muže získali Jan Fejfar 34,Přemysl Suchánek 25 a Radek Šoltys 20.Je pravda,že posledně jmenovaný ve své životní formě,kdy měl ještě možnost získat další tituly jak z halových,tak i jarních přeborů okresu,přestoupil nejprve do tehdy druholigové Slavie HK,pak do LTC Liberec a poté hrál několik let ve Spolkové republice Německo.Kolem roku 1973 začali někteří již jmenovaní hráči a hráčky i někteří dosud nejmenovaní získávat vítězství a medailová umístění i na nemistrovských turnajích v okrese i mimo něj.K nejúspěšnějším patří především 3 posledně jmenovaní hráči. Nejúspěšnějšími muži posledních let jsou Jan Fejfar a Radek Šoltys,kteří v posledních letech vyhráli řadu turnajů/oblastních/ jak sami ve dvouhře,tak i spolu ve čtyřhře.Figurují i na listinách vítězů všech tří jičínských turnajů a to Ceny Jičína mládeže,Turnaje O štít Jičína a Memoriálu Ing.Pecha mužů i sousedního populárního turnaje O novopacký dort.Fejfar se v roce 1999 stal prvním domácím hráčem v historii,který v jednom roce vyhrál oba zde pořádané turnaje mužů a to Memoriál Ing.Pecha i turnaj O štít Jičína,navíc oba ve dvouhře i čtyřhře.O zcela nové úspěchy se před několika lety postarali bývalí hráči A-družstva Miloš Vipler/1946/ a Iva Petrová, roz.Horáková/1960/. Oba získali medailová umístění na republikové Grand Prix veteránů ve svých věkových kategoriích.M.Vipler byl dokonce nominován do representačního mužstva ČSR pro start na Mistrovství světa veteránů v Jihoafrické republice.V posledních letech se do listin vítězů oblastních turnajů i mezi okresní přeborníky zapsali potomci vítězů z 80.let Iva Kopáčková,Ondra Suchánek a Jiří Kopáček ml. Své prvé turnajové vítězství získala v posledním roce milénia i naše nejmladší naděje,ml.žákyně Gabriela Kudrnáčová.A to je snad opravdu vše podstatné,co lze říci o úspěších jednotlivců ve stoleté historii našeho tenisového klubu.

Závěrem.

Sté výročí pěstování tenisu v Jičíně se nám původně nepodařilo vůbec oslavit.Zmínku o počátku tenisu na c.k.vyšší reálce jsem v jičínském museu vypátral až v červenci 1997 a to bylo na přípravu oslav i jejich uspořádání příliš pozdě.Bylo zde ale jubileum druhé - založení spolkového tenisu,které připadá na pozdější dobu.Spolek pro zdravotnictví v Jičíně,o kterém se ve svých pamětech zmiňuje p.rada Trnka,jsme však nenašli v žádném adresáři mezi roky 1900-1910.Až v Krakonoši č.28 z 10.10.1901 objevuji zprávičku:"Pravidla hry Lawn-tennis vydána byla jako zvláštní otisk besídky v Jičínském Obzoru nákladem čilého Spolku pro zdravotnictví a tělocvičné hry v Jičíně..."Vzápětí objevuji v museu všechna čtyři pokračování pravidel a o něco později v Okresním Archivu výtisk Jičínského Obzoru z 31.března 1900 s touto zprávou:"V minulých dnech schválilo c.k.místodržitelství v Praze stanovy Spolku pro veřejné zdravotnictví v Jičíně".Březen roku 1900 je tedy datem založení spolku,který jako prvý spolek v Jičíně zde zavedl pěstování tenisu a zároveň i datem vzniku jičínského spolkového tenisu jehož 100 let trvání jsme oslavili až po dvou odkladech koncem měsíce září 2000. Nejpodstatnějším bodem slavnostního shromáždění v klubovně na dvorcích,kterého se zúčastnili i předváleční pamětníci,bylo vyhlášení 12 nejúspěšnějších tenistů 20.století,mezi které byli jmenováni bez určení pořadí výkonnosti pouze v chronologickém pořadí:1)Karel Hloušek/1891/, 2)Václav Adam/1915/, 3)JUDr.Karel Charousek)/1914/, 4)Vlasta Hrušová provd.Vojtíšková/1915/, 5)Josef Špígl/1926/, 6)Prof.Ph.Dr.Robert Kvaček/1932/, 7)Ing.Václav Roubíček,Dr.Sc., 8)RNDr.Michaela Vorlíčkovároz.Fišerová CSc., 9)Přemysl Suchánek/1961/, 10)Soňa Zemánková/1971/, 11)Radek Šoltys/1971/, 12)Jan Fejfar. A úplně nakonec si povězme něco o současném stavu a perspektivách.Důležité je,že se podařilo zastavit pokles členské základny,která ve špičce v roce 1989 činila 206 členů.Pokles se datuje od radikálního zvýšení příspěvků,ke kterému bylo nutno přikročit z ekonomických důvodů v dalších letech.To spolu se zvýšením cen hracích potřeb způsobilo,že z klubu postupně odešli všichni,pro které tenis neznamenal tolik,jako pro ty, kteří zůstali.Od počátku poklesu se v posledním roce milénia poprvé podařilo zaznamenat mírný vzestup na současných 81 členů. Z toho je 53 mužů, 7 žen, 5 dorostenců, 3 dorostenky,5 žáků a 8 žákyní.V čele dnes už tenisového klubu je pětičlenný výbor ve složení MUDr.Jaromír Hrubý-předseda,Přemysl Suchánek-hospodář,Ing.Ladislav Oborník-sekretář,MUDr.Jiří Šulc a Jan Hlaváč-členové výboru.Nové století zastihne v nejvyšších východočeských soutěžích A-družstvo dospělých a družstvo dorostu.O stupeň nižší soutěž bude hrát B-družstvo dospělých.Jako posily družstva dorostu se z Hořic vracejí zapůjčení hráči Pavel Konopásek a Ondřej Suchánek,za které nám naopak Hořice zapůjčí Jahelku a Samkovou. Pro udržení výkonnosti nejlepších žáků/momentálně nejsme schopni postavit vlastní družstva/,bude st.žák Jirka Kopáček startovat v Pardubicích a zároveň hostovat v našem dorostu,ve družstvu ml.žactva Nové Paky budou startovat Láďa Oborník a Gábina Kudrnáčová.Doufejme,že budoucnost nám přinese nejen zvýšení výkonnosti těchto hráčů i udržení všech družstev v současných soutěžích,ale i pokračování vzestupného trendu členské základny. Prameny:Vzpomínky p.rady Trnky Noviny Krakonoš(OMAG a OA) Noviny Jičínský Obzor(tamtéž) Album válečných let (Archiv klubu) Mat.z oslav l00 let tenisu(tamtéž) Osobní vzpomínky autora

V Jičíně 1.března 2001 (+) VLADIMÍR FEJFAR, upravil Ing.Ladislav Oborník.