Stanovy spolku Tennis club Jičín

I.

1.      Tennis club Jičín, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl., který je zapsán v rejstříku spolků u krajského soudu.

II.

Název

2.      Název spolku se s ohledem na § 216 NOZ a v souladu s § 3042 (dále jen „Spolek“) je Tennis club Jičín, zkráceně TC Jičín.

III.

Sídlo

3.      Adresa sídla je Nábřeží kpt. Jaroše 49, 506 01 Jičín.

 

IV.

Stanovy

4.      Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

 

V.

Cíle, poslání a principy Spolku

5.      Základním poslání spolku je zejména :

a)      všestranně pečovat o rozvoj tenisu

b)      pečovat o výchovu hráčů klubu

c)      rozvíjet rekreační tenis

d)     chránit práva a oprávněné zájmy svých členů souvisejících s činností Spolku

 

 

VI.

Hlavní činnost Spolku

6.      Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. Těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

7.      Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. X těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VII. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.

8.      Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:

a.       pečuje o tenisový areál

b.      organizuje výkonnostní sportovní činnost a vytváří pro ni podmínky

c.       zabezpečuje rekreační sportovní činnost pro širokou veřejnost

d.      vytváří ekonomickou základnu pro svoji činnost a plnění svých cílů

 

VII.

Vedlejší činnost Spolku

9.      Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

 

VIII.

Členství

10.  Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

11.  Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

12.  Člen Spolku má vymezená práva a povinnosti vyplývající z druhu členství ve Spolku.

13.  Členství ve Spolku je individuální nebo čestné, individuální členství se dělí na:

a.       Řádný člen (člen s právem rozhodujícím)

b.      Přispívající člen (člen s právem poradním)

14.  Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí Výboru o přijetí její žádosti o členství a zároveň je Výbor povinen stanovit druh členství. Žádost o členství je podána písemnou nebo ústní formou Výboru Spolku.

15.  Jestliže Výbor zamítne členství osobě, která podala písemnou žádost Výboru, má právo se tato osoba obrátit na Členskou schůzi. O přijetí a druhu členství pak rozhodne nejbližší Členská schůze.

16.  Výbor rozhoduje o změně druhu individuálního členství.

17.  Čestné členství může být uděleno pouze jednotlivcům, které navrhuje člen Spolku. Čestné členství se váže k osobám, které :

a.       výrazně přispěli dlouholetou činností k fungování Spolku

b.      se výraznou měrou zasloužili o podporu či rozvoj Spolku

18.  O udělení čestného členství rozhoduje Výbor.

19.  Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:

·         dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Výboru, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;

·         úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;

·         vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Členská schůze má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání Spolku dle čl. V těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IX. těchto stanov;

·         zánikem spolku;

·         Rozhodnutím Členské schůze o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ

20.  Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

 

IX.

Práva a povinnosti člena

21.  Každý člen Spolku má právo:

·         podílet se na činnosti Spolku

·         být pravidelně informován o dění ve Spolku

·         podávat návrhy a připomínky,

·         žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. XI. Stanov

22.  Řádný člen Spolku má navíc právo:

·         volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku

·         účastnit se zasedání Členské schůze

·         vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době

23.  Každý člen Spolku má povinnost:

·         platit členské příspěvky

·         chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku

·         dodržovat stanovy Spolku

·         aktivně se podílet na činnosti Spolku

·         pravidelně se informovat o dění ve Spolku

 

X.

Členské příspěvky

24.  Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Výbor Spolku.

25.  Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.

26.  Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Výbor.

27.  Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje Výbor.

 

 

XI.

Seznam členů

28.  Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Jméno a příjmení

Druh členství

Bydliště

Datum narození

Tel. č./ email

29.  Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Výbor Spolku. Výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

30.  Výbor je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.

31.  Seznam členů je uložen u Výboru Spolku. Podáním žádosti dle čl. VIII. bodu 14. Stanov člen Spolku vyjadřuje souhlas se zveřejněním v seznamu členů, který obsahuje údaje člena dle čl. XI. Bodu 28. Stanov.

 

XII.

Orgány Spolku

32.  Organizační strukturu Spolku tvoří:

·         Členská schůze

·         Výbor

·         Kontrolní komise

33.  Funkční období volených orgánů (Výbor, Kontrolní komise) je pět let. Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání Členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. VIII. odst. 19. Spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu Členskou schůzí.

 

 

XIII.

Členská schůze

34.  Členská schůze je tvořena shromážděním všech Řádných členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku. Členské schůze se mohou zúčastnit osoby pozvané Výborem nebo Kontrolní komisí Spolku jako hosté.

35.  Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány Spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku. Do její působnosti tak náleží zejména:

·         určit hlavní zaměření činností Spolku,

·         rozhodovat o změně stanov,

·         schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané Výborem,

·         schvalovat výsledek hospodaření Spolku

·         volit členy Výboru a členy Kontrolní komise

·         jmenovat likvidátora při zániku Spolku

·         hodnotit činnost orgánů Spolku i jejich členů

·         rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku

·         rozhodnout o přeměně Spolku

36.  Členská schůze je svolávána Výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to nejpozději do tří měsíců po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.

37.  Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze. Nesvolá-li Výbor zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku sám.

38.  Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni Řádní členové Spolku starší 18 let (členové Spolku s hlasem rozhodujícím). Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.

39.  Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána Řádným členům Spolku nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost Řádných členů se ho účastnit. Již svolané zasedání Členské schůze lze odvolat nebo odložit.

40.  Každý Řádný člen má jeden hlas. Hlasy všech Řádných členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech Řádných členů Spolku. Usnesení Členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných Řádných členů.

41.  Jednání Členské schůze řídí předsedající, kterého Členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak byl obsažen v pozvánce dle bodu 39. Stanov.

42.  Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

 

XIV.

Výbor

43.  Výbor je statutárním orgánem Spolku.

44.  Výbor je kolektivním orgánem tvořeným 5 členy Výboru. Členové Výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu, jednatele a hospodáře.

45.  Odměnu za výkon funkce člena Výboru stanoví Výbor.

46.  Výbor řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a vnitřními směrnicemi spolku i usneseními Členské schůze po celé své funkční období.

47.  Navenek za Spolek jednají členové Výboru samostatně po vzájemné konzultaci.

48.  Výbor odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku.

49.  Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Spolku.

50.  Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.

51.  Do působnosti Výboru náleží:

·         svolávat Členskou schůzi,

·         přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci Spolku,

·         posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy Členské schůzi,

·         dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku,

·         přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,

·         přijímat členy, stanovovat druh členství a rozhodovat o jejich vyloučení,

·         rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,

·         rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,

·         schvalovat interní organizační normy Spolku

 

XV.

Kontrolní komise

52.  Kontrolní komise je tříčlenná, v čele komise stojí předseda. Členové Kontrolní komise zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu.

53.  Kontrolní komisi volí Členská schůze.

54.  Kontrolní komise v období mezi Členskými schůzemi dohlíží na činnost Výboru a provádí kontrolu hospodaření.

55.  Kontrolní komise předkládá Členské schůzi zprávu o provedených kontrolách.

 

XVII.

Majetek a hospodaření Spolku

56.  Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. VII. těchto stanov.

57.  Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.

58.  Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.

59.  Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.

60.  Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.

61.  Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen.

62.  Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Výborem.

63.  Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Spolku.

 

XVIII.

Zánik a likvidace Spolku

64.  Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

65.  Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.

66.  Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.

67.   Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

 

XIX.

Závěrečná ustanovení

68.  Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 11. října 2016, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 11. října 2016 a listinou přítomných z členské schůze ze dne

11. října 2016.

 

69.  Znění těchto stanov je účinné od 11. října 2016.

 

MUDr. Jaromír Hrubý

 

Ing. Ladislav Oborník

 

Suchánek Přemysl

 

Radek Šoltys

 

Ing. Libor Sedláček